Europejska agenda cyfrowa: nowe rozporządzenie wprowadzające transgraniczny podpis elektroniczny oraz zapewniające nowe możliwości w zakresie identyfikacji elektronicznej na jednolitym ryku cyfrowym

Komisja Europejska zaproponowała nowe przepisy, które umożliwią bezpieczne przeprowadzanie transgranicznych transakcji elektronicznych w Europie. Rozporządzenie, którego dotyczy wniosek, zapewni obywatelom i przedsiębiorstwom możliwość używania krajowych systemów identyfikacji elektronicznej (e-ID) w celu korzystania z usług publicznych w państwach UE dysponujących takimi systemami. Rozporządzenie przyczyni się także do stworzenia rynku wewnętrznego w zakresie podpisu elektronicznego i transgranicznych elektronicznych usług zaufania, gwarantując, że będą one skuteczne ponad granicami, a ich status prawny będzie identyczny ze statusem usług opierających się na dokumentach papierowych.

Źródło: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/558&;format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en